Algemene voorwaarden Tenant Huurwoningen

Tenant Huurwoningen is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 68267541. Voor zover tussen Tenant en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Tenant.

1. Definities:

 1. Tenant Huurwoningen: hierna te noemen Tenant of opdrachtnemer, is gevestigd aan de Aalsterweg 89b, 5615 CB in Eindhoven en hanteert als postadres Postbus 451, 5600 AL Eindhoven.

 2. Het object: de huurwoning(en) welke Tenant in opdracht van Opdrachtgever tracht te verhuren, waaraan Tenant onderhoud en reparaties pleegt dan wel juridisch advies over verstrekt.

 3. Diensten / werkzaamheden: bemiddelingswerkzaamheden, bestaande uit het zoeken naar geschikte woonruimte, bezichtigen, juridisch adviseren en begeleiden op gebied van huur en verhuur.

 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Tenant een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen bij verhuur van

  Het object en/of plegen van onderhoud aan Het Object en/of verstrekken van juridisch advies dan wel opstellen van juridische documenten ten behoeve van Opdrachtgever en Het object.

 5. Opdracht I: de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aan Tenant om als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van één of meerdere huurovereenkomsten met derden/huurders (opdracht van huurbemiddeling), welke opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke Opdrachtbevestiging.

 6. Opdracht II: de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aan Tenant om onderhoudsklussen aan Het object uit te (laten) voeren, welke opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke Opdrachtbevestiging.

 7. Opdracht III: de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aan Tenant voor het geven van juridisch advies gerelateerd aan Het object, welke opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke Opdrachtbevestiging.

 8. Opdrachten: Opdracht I, Opdracht II en Opdracht III tezamen bedoeld.

 9. Opdrachtbevestiging: de door Tenant en Opdrachtgever ondertekende Opdrachten of afzonderlijk bedoeld.

 10. Partijen: Tenant en Opdrachtgever tezamen bedoeld.

2. Totstandkoming overeenkomst/opdracht:

 1. De Opdrachten zijn bindend na een schriftelijke bevestiging van Tenant dat betreffende Opdracht(en) van de Opdrachtgever wordt aanvaard. De
  onderhavige algemene voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de Opdrachtbevestiging.

 2. Wijzigingen en/aanvullingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van Tenant aan Opdrachtgever.

 3. Aan Opdracht I kan pas door Partijen rechtskracht worden ontleend als Tenant de Opdrachtbevestiging door Opdrachtgever ondertekend heeft mogen ontvangen, alsmede alle informatie en bescheiden die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht I.

 4. Offertes en prijsopgaven uitgebracht door Tenant zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan gedane offertes en prijsopgaven.

3. Aanvang, duur en voorwaarden van de opdracht:

 1. Opdracht I duurt in eerste instantie 10 werkdagen, en wordt zonder opzegging door Opdrachtgever vervolgens automatische verlengd voor onbepaalde
  tijd. De termijn van 10 werkdagen vangt aan zodra Partijen conform artikel 2 lid 3 van deze Algemene voorwaarden rechtskracht aan de Opdrachtbevestiging kunnen ontlenen.

 2. Middels een door de Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging wordt Tenant gevolmachtigd door de Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek (BW), om in zijn naam (noodzakelijke) rechtshandelingen te verrichten  alsmede uit hoofde van lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen te verrichten.

 3. Indien en voor zover Opdrachtgever niet tevens eigenaar is van Het object, verklaart Opdrachtgever namens de eigenaar bevoegd te zijn de onderhavige Opdrachtbevestiging alsmede de huurovereenkomst voor deze aan te gaan. Mocht blijken dat Opdrachtgever niet bevoegd was, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten, schaden en interesten welke uit de onderhavige Opdrachtbevestiging en de daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en/of feitelijkheden voor de eigenaar en/of voor Tenant mochten voortvloeien, en zal Opdrachtgever Tenant vrijwaren van alle aanspraken van de eigenaar en/of derden.

 4. Opdrachtgever verklaart hierbij dat hij bevoegd is tot het aangaan van een huurovereenkomst voor Het object, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

 5. Opdrachtgever zal de modellen van overeenkomsten en documenten zoals Tenant deze hanteert niet ten eigen bate of ten behoeve van derden mogen gebruiken.

 6. De Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de Opdracht aan Tenant kunnen doorkruisen en/of die Tenant in de uitvoering van de Opdracht kunnen belemmeren. Dit zogenaamde exclusieve recht is op Opdracht I gedurende de looptijd van 10 werkdagen van toepassing. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze bepaling dan verbeurt Opdrachtgever, zonder in gebrekestelling een direct opeisbare boete van € 250,– exclusief btw. Dit exclusieve recht wat Tenant toekomt, komt na de looptijd van 10 werkdagen te vervallen.

 7. Voor zover niet anders in deze Algemene voorwaarden is bepaald, zal de looptijd of omschrijving van werkzaamheden ten aanzien van de Opdrachten blijken uit de Opdrachtbevestiging.

 8. Indien Het object niet binnen de termijn van 10 werkdagen door Tenant wordt verhuurd, komt Opdrachtgever het recht toe om de Opdracht kosteloos schriftelijk in te trekken, behoudens lid 6 van dit artikel. Het kosteloos mogen intrekken van de opdracht is niet van toepassing indien Tenant het object in opdracht van opdrachtgever voor een hogere prijs in de markt moet aanbieden. In dat geval en indien opdrachtgever na 10 werkdagen de opdracht intrekt, is hij een vergoeding ad. € 175 ,– exclusief btw verschuldigd.

 9. De overeenkomst van Opdracht eindigt (onder meer) door schriftelijke opzegging of doordat de in het kader van de Opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

4. Werkzaamheden en verplichtingen partijen:

 1. Verhuren van de door Opdrachtgever aangewezen object(en) geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 2. Opdrachtgever zal aan Tenant alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan. Als noodzakelijk worden in ieder geval een kopie geldig identiteitsbewijs en/of uittreksel Kamer van Koophandel aangemerkt, welke bescheiden voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst/Opdracht zoals bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever aan Tenant verstrekt dient te worden.

 3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Het object via de website van Tenant en de daaraan gelinkte websites, maar tevens via het netwerk van Tenant per Social Media zal worden aangeboden.

 4. Tenant stelt alles in het werk wat binnen haar macht ligt om een geschikte huurder te vinden, maar geeft daaromtrent geen garanties af aan Opdrachtgever. Tenant heeft derhalve alleen een inspanningsverplichting.

 5. Ondanks dat Tenant zich hard maakt voor het verhuren van Het object binnen 10 werkdagen, is zij niet aan een bepaalde termijn gebonden voor uitvoering van haar werkzaamheden.

 6. Indien er vergunning(en) en/of toestemming(en) noodzakelijk zijn om Het object te kunnen dan wel mogen verhuren, dan komt het verkrijgen van betreffende vergunning(en) en/of toestemming(en) voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Ook als Tenant op verzoek van Opdrachtgever hiertoe werkzaamheden heeft verricht.

 7. Werkzaamheden vermeld in de Opdrachtbevestiging worden door Tenant tijdens kantooruren uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag en desgewenst in overleg op zaterdag.

 8. Afhankelijk van de schriftelijk overeengekomen Opdracht en/of Opdrachten omvatten de werkzaamheden uitgevoerd door Tenant bemiddelingswerkzaamheden, bestaande uit het zoeken van een geschikte huurder voor Het object, plegen van onderhoud en reparaties aan Het object alsmede juridisch adviseren en begeleiden op het gebied van (ver)huur van Het object.

 9. Werkzaamheden vangen aan na schriftelijke bevestiging van Tenant dat de Opdracht van de Opdrachtgever wordt aanvaard en indien noodzakelijk na ontvangst van alle relevante gegevens waaronder kopie identiteitsbewijs en/of uittreksel Kamer van Koophandel.

 10. Een Opdracht mag te allen tijde worden geweigerd of ingetrokken door Tenant.

 11. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Tenant het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

5. Vergoeding voor Opdrachten en betalingsvoorwaarden:

 1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen in de Opdrachtbevestiging is Opdrachtgever de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er tussen Opdrachtgever en een derde gedurende de eerste 10 werkdagen een mondelinge dan wel schriftelijke
  huurovereenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze huurovereenkomst niet een direct gevolg is van de door Tenant verleende
  diensten.

 2. De Opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden van huurbemiddeling verschuldigd indien de huurovereenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen Tenant en de Opdrachtgever (door opzegging of anderszins) binnen de looptijd van 10 werkdagen is beëindigd en de totstandkoming van deze huurovereenkomst een direct gevolg is van de door Tenant verleende diensten.

 3. Een huurovereenkomst tussen huurder en Opdrachtgever komt tot stand nadat kandidaat huurder mondeling en/of schriftelijk kenbaar heeft gemaakt Het object te willen huren tegen de hem bekendgemaakte condities en Opdrachtgever akkoord gaat met de kandidaat huurder als nieuwe huurder.

 4. Mocht de Opdrachtgever binnen de looptijd van 10 werkdagen Opdracht I intrekken, opschorten of beëindigen vanwege niet aan Tenant toe te rekenen omstandigheden alvorens er tussen hem en een derde een overeenkomst tot stand is gekomen, dan is hij gehouden om aan Tenant de vergoeding van de alsdan door Tenant gemaakte onkosten alsmede een bedrag van € 250,– exclusief btw zijnde de redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden, te betalen, mits er gerede kans bestond dat er uiteindelijk een huurovereenkomst tot stand zou komen.

 5. De vergoeding voor de werkzaamheden en de vergoeding van de onkosten zullen door Tenant gedurende de Opdracht II en III worden gefactureerd. De in de Opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting. De door Opdrachtgever ontvangen betalingen van derden via het kantoor van Tenant geeft Opdrachtgever hierbij onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Tenant om de voornoemde vergoedingen te verrekenen met de van de derden te ontvangen betalingen.

 6. De betalingen van de facturen dient, indien deze niet conform voorgaande bepaling verrekend kunnen worden met betalingen van derden, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

 7. Tenant kan, indien zij dit noodzakelijk acht, van de Opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens daadwerkelijk met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt met de factuur verrekend.

 8. Betaling dient te geschieden zonder dat de Opdrachtgever zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

 9. Betaling dient uitsluitend te geschieden op de wijze als op de factuur aangegeven.

 10. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Tenant over het factuurbedrag een contractuele rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 1% per maand aan Opdrachtgever in rekening brengen. Indien na twee verzonden herinneringen en één aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is de Opdrachtgever aan Tenant administratiekosten van € 35,– excl. BTW verschuldigd. Het een en ander met behoudt van de die rechten die Tenant vanuit de wet toekomen.

 11. Tenant zal aan Opdrachtgever, indien de werkzaamheden verhuurbemiddeling (Opdracht I) betreffen, de ontvangen gelden van huur en waarborgsom, na aftrek van kosten en vergoeding verhuurbemiddeling zijnde Opdracht I, overmaken binnen een maximale periode van 10 werkdagen.

 12. Tenant behoudt zich het recht voor haar tarieven naar redelijk- en billijkheid aan te passen.

6. Schade, verzekering en aansprakelijkheid:

 1. Tenant adviseert Opdrachtgever/ eigenaar van Het object om ten behoeve van verhuur een behoorlijke brand- en opstalverzekering af te sluiten, uitgaande van het beoogde gebruik, te weten tijdelijk verblijf van personen in Het object of algehele verhuur, dan wel voor zover Het object reeds tegen brand en opstal is verzekerd door de verzekeringsmaatschappij te informeren omtrent het gewijzigde gebruik van Het object.

 2. In het kader van de verhuurbemiddeling is Tenant beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de Opdracht onverhoopt een gebeurtenis –waaronder begrepen een nalaten- plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van Tenant beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte vergoeding.

 3. De Opdrachtgever vrijwaart Tenant tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Tenant voor de Opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Tenant.

 4. Tenant is niet aansprakelijk voor de wijze waarop Opdrachtgever en huurder de verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst nakomen.

 5. Aansprakelijkheid van Tenant voor mogelijk verder door de Opdrachtgever geleden schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schade in welke vorm dan ook met inbegrip van indirecte schade of gevolgschade, bedrijfsschade of schade wegens gederfde winst en/of vertragingsschade.

7. Toepasselijk recht, wijzigingen en geschillen:

 1. Op de Opdrachten, de eventuele onderliggende rechtsverhoudingen en de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing.

 2. Tenant behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen indien dat in redelijkheid geboden is. Opdrachtgever wordt geacht na schriftelijke melding daarvan stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met eventuele wijzigingen en/of aanvullingen indien daartegen niet binnen een maand na dagtekening schriftelijk bezwaar is gemaakt.

 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Opdracht waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij Tenant er om haar moverende redenen de voorkeur aan geeft het verschil te doen berechten door de rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

8. Overhandiging en reikwijdte der bepalingen:

 1. Deze Algemene voorwaarden worden aan iedere opdracht verlenende wederpartij van Tenant ter hand gesteld, en zijn van toepassing op iedere aan
  Tenant verleende opdracht als hier bedoeld, zomede op de daaraan eventueel ten grondslag liggende rechtsverhouding.

 2. In geval van nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen in de Algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de eventuele ongeldige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze voorwaarden behouden blijft.

 3. Bij strijdigheid tussen datgene wat bepaald is in de Opdrachtbevestiging en deze Algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Opdrachtbevestiging.

 4. De door Tenant bedongen uitsluiting c.q. beperking van de aansprakelijkheid, zomede alle overige verweermiddelen welke de vennootschap aan haar rechtsverhouding met Opdrachtgever, inclusief deze Algemene voorwaarden, mocht kunnen ontlenen, gelden mede ten behoeve van haar bestuursleden, ondergeschikten, alsmede ten behoeve van door haar ingeschakelde derden en/of hulppersonen.

Algemene Voorwaarden Tenant Huurwoningen,
Versie – april 2017 Eindhoven.