Verhuurder opgelet! Een verhuurder is verplicht te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De eisen hiertoe zijn per 1 januari 2016 als volgt aangescherpt.

Een verhuurder / bemiddelaar krijgt met het verhuren van woningen te maken met aanzienlijke hoeveelheden persoonsgegevens. De juiste verwerking van deze gegevens komt voor rekening van een verhuurder. Kort gezegd komt de belangrijkste verandering in de wet neer op een introductie van een meldplicht in geval van datalekken. Onder een datalek valt dus niet alleen het openbaar worden van persoonsgegevens, maar ook de vernietiging en verwerking ervan. Dit kan onder andere gebeuren door een hack, maar bijvoorbeeld ook door verlies van een USB-stick met de gegevens. Als een datalek nadelige gevolgen met zich mee kan brengen, moet een verhuurder dit direct melden bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. De persoon waarvan gegevens zijn gelekt, dient tevens hiervan op de hoogte gebracht. Een kanttekening die geplaats kan worden dat de meldplicht afhankelijk is van de aard van de gelekte gegevens. Als vuistregel kan aangehouden worden dat gegevens van persoonlijke aard zoals financiële gegevens, wachtwoorden en identiteitsgegevens altijd gemeld moeten worden. Dergelijke meldingen moet zonder vertraging maar binnen 72 uur na ontdekking van het datalek gedaan worden.

Bij niet naleving van bovenstaand kan de Autoriteit boetes opleggen die kunnen oplopen tot € 820.000,– of 10% van de jaaromzet en dat kan net zo goed oplopen. Het drukt in ieder geval het rendement op de inkomsten van verhuur.

Tenant Huurwoningen, 7 maart 2016
040-2110302, info@tenant-huurwoningen.nl